ربات اسکارا رده IR-PzRzz

سامانه با یک جابجایی خطی در راستای z
دو چرخش 180 و 300 درجه ای در راستای z

ربات اسکارا رده IR-PzRzz مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به حرکت سریع ابزار پایانی در صفحه تخت xy و در ارتفاع های گوناگون می باشد. ربات اسکارا رده IR-PzRzz گزینه مناسبی برای برداشتن سریع قطعات کوچک از روی خط کانوایر و گذاشتن آن درون جعبه است.

1
2
3
4
1

ماژول خطی راستای Z

2

موتور شماره یک گردش دور Z

3

موتور شماره دو گردش دور Z

4

ابزار پایانی