ربات ستونی رده IR-RzPrz

سامانه با دو جابجایی خطی در راستای r و z
و چرخش بار تا ۳۶۰ درجه در راستای z

ربات ستونی رده IR-RzPrz مناسب برای انجام کارهایی است که در آن نیاز به فضای کاری استوانه ای می باشد. یکی از کاربردهای ربات ستونی رده IR-RzPrz، برداشتن قطعات از روی کانوایر و گذاشتن آن درون کارتن یا جعبه می باشد.

1
2
3
4
1

موتور گردش دور راستای Z

2

ماژول خطی راستای Z

3

ماژول خطی راستای R

4

ابزار پایانی