دستگاه برداشت و گذاشت دروازه ای خط مونتاژ پنل تلویزیون