ایران رباتیک، یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی ربات های صنعتی است. از ساخته های این شرکت می توان ربات های کارتزین، ستونی، اسکارا، ربات های دروازه ای، ایستگاه های بسته بندی و جعبه گذاری، ایستگاه های پالتایزر را نام برد. افزون بر درون کشور، گروه ایران رباتیک به عنوان سازنده ربات های صنعتی و پروژه های رباتیک در دیگر کشورها نیز شناخته شده است.

Portfolio Items