ربات های صنعتی

ربات های صنعتی گروه “ایران رباتیک” در اندازه ها و توانهای گوناگون همراستا با نیاز مشتریان طراحی و ساخته می شود. از آنجایی که با جایگزینی ابزارهای پایانی می توان کاربری ربات را تغییر داد، هر یک از ماژولها کاربردهای گوناگونی می تواند داشته باشد.

ربات ها در اندازه های گوناگون از کوچک روی میزی برای بکارگیری در آزمایشگاه ها برای برداشت نمونه آزمایشگاهی تا اندازه های بزرگ برای بکارگیری در کارخانه ها برای برداشتن بارهایی تا وزن چند صد کیلوگرم با گستره کاری چندین متر طراحی و ساخته می شود.