ربات دروازه ای رده IR-GPxyz

سامانه با سه جابجایی خطی در راستای x و y و z

ربات دروازه ای رده IR-GPxyz یکی از بهترین نوع ربات ها برای انجام کارهایی همچون برداشت و گذاشت و پالت گذاری (palletizing) می باشد. گستره کاری بزرگ و توانایی برداشت بارهای سنگین در کنار هزینه پایین در مقایسه با ربات های صنعتی بازویی هم رده، سبب شده است این ربات ها به فراوانی در خطوط تولید بکار گرفته شوند.

ربات دروازه ای رده IR-GPxyz همانند ربات کارتزین رده IR-Pxyz شامل سه درجه آزادی در دستگاه مختصات مستطیلی (کارتزین) می باشد. در این ربات ها، ماژولهای خطی راستای X بر روی دو تیر که ممکن است از پروفیل آلومینیمی و یا فولادی ساخته شده باشد، نصب می شود. این دو تیر خود بر روی ستون هایی در دو طرف ربات قرار گرفته است. از آنجایی که ممکن است نیاز به درازای کاری بزرگتری در راستای خط تولید باشد، از مکانیزم دنده شانه ای (rack & pinion) استفاده می شود.

1
2
3
4
5
1

سازه ربات

2

محور X

3

محور Y

4

محور Z

5

پایه برای نصب ابزار پایانی

ویژگی های فنی:

* گستره کاری:

  • جابجایی خطی در راستای x تا: 10 متر
  • بیشترین جابجایی خطی در راستای y برابر: 5 متر
  • بیشترین جابجایی خطی در راستای z برابر: 3 متر

* بیشترین توان برداشت بار: 250 کیلوگرم

* بیشترین سرعت خطی در حالت بی باری: 0.5 متر بر ثانیه

* بیشترین شتاب خطی در حالت بی باری: 2 متر بر مجذور ثانیه

* دقت تکرارپذیری: ۰٫۰۵± میلی متر

* درایورها: الکتریکی – پنوماتیکی

* قابلیت نصب تا چهار بازوی خطی بر روی یک سازه برای زاویه دار نمودن بار حول محورهای x و y (مدلهای 2GPxyz و 4GPxyz)

کاربردها:

  • برداشت و گذاشت در خط تولید
  • پالت گذاری (palletizing)