بازوهای مکانیکی (منیپولیتور)

بازوهای مکانیکی (منیپولیتور)، ابزارهایی برای جابجایی بار بصورت ارگونومیک، ایمن وکارآمد در خطوط تولید، کارگاه ها یا کارخانه ها هستند که به کاربر کمک می نمایند تا بارهایی از چند کیلو تا چند صد کیلو را با کمترین نیرو به اپراتور جابجا نمایند. بازوهای مکانیکی (منیپولیتور) در جابجایی ارگونومیک قطعات بویژه در خطوط مونتاژ بسیار پرکاربرد هستند و کمک می نمایند کارگر بار را در راستاهای دلخواه و بدون کمترین دشواری، در وضعیت ایمن جابجا نماید.

بر پایه مکانیزم حرکتی بازو، بازوهای مکانیکی (منیپولیتور) را می توان به دو گونه ستونی (حرکت در دستگاه مختصات استوانه ای RθZ یا دورانهای موازی φθZ همانند رباتهای اسکارا) و یا سقفی (حرکت در دستگاه مختصات کارتزین XYZ) دسته بندی کرد.

همچنین بر پایه مکانیزم بلند کردن و بالانس بار، از سیستمهای پنوماتیکی یا الکتروپنوماتیکی و یا برای بلند کردن بارهای بسیار سنگین (تا وزن 550 کیلوگرم) سیستمهای هیدرولیکی پروپرشنال بهره گرفته می شود.

طراحی مناسب ابزار پایانی کمک می نماید تا بارهای گوناگون با جنس و شکلهای گوناگون جابجا شوند.